زندگی،بافتن یک قالیست...

زندگی ایده آل

...

درپارک همه ی نیمکت هادونفره اند

بیخیال...

روی چمن هامینشینم...

+ نوشته شده در  جمعه پانزدهم اردیبهشت 1391ساعت 21:46  توسط جواد  | 

آگهی ترحیم

دراین دنیای بی روح کثیف

زانوهایم درمیدان عشق به خاک رسید

یارشمشیر بی کسی هایم رابرداشت و

گردن عشق را زد

خدارحمت کندعشق را...

+ نوشته شده در  پنجشنبه سی و یکم فروردین 1391ساعت 11:59  توسط جواد  | 

وفا...

درمیان مجمع خلق خدا


هرچه گشتم،وفادارترازسگ ندیدم...

«جوادنظری»

+ نوشته شده در  دوشنبه پانزدهم اسفند 1390ساعت 22:38  توسط جواد  | 

هم خدا،هم گناه... .میشود؟

حتمابعضی هارادیده ایدکه وقتی به آنها میگوییدچراباوجوداینکه

نمازمیخوانیدوخداوندراقبول داریدفلان گناه رامرتکب میشویدبه

شماخواهندگفت:«من تعادل رارعایت میکنم،هم به آخرت توجه دارم و هم

به دنیا.هم صواب میکنم وهم ناصواب».

ببینیددوستان،این یک تفکروعقیده ی کاملااشتباه است.

شمادوپدیده ای راکه باهم ضدهستندوتناقض دارند راهیچگاه

نمیتوانیددرکنارهم قراردهید.آیامیشودشب وروزرادرکنارهم قرارداد؟

خوبی وبدی باهم تناقض دارند.قلب را یابایدازخوبی ها آکنده کردیاازبدی

ها.وقتی شماخوبی رابه دل خودراه دهیدبدی ازآن خواهدرفت

وبرعکس.

کسی که چنین تفکری داردانسانی نامتعادل ودر اصطلاح«دمدمی

مزاج»است.نمیتواندتصمیم قاطع ودرست

بگیردومشکلات روحی بسیاری برایش ایجادمیشود.

قلب انسان حرم الهی است.اهریمن راازدلت بیرون کن

تاسرشارازخداشوی...

+ نوشته شده در  دوشنبه پانزدهم اسفند 1390ساعت 9:21  توسط جواد  | 

چه کنم باچشم یار؟...

مژگان زیبای تو،تارکشیدبردلم/اکنون همچوپروانه دردام دلت بنده ام

«جوادنظری»

+ نوشته شده در  شنبه ششم اسفند 1390ساعت 17:1  توسط جواد  | 

من که دیوانه نبودم هرروز

خویش راغرق کنم دردیروز

رنگ چشمان تورایادکنم

بی توهرلحظه غمم شادکنم

«شعرازجوادنظری»

+ نوشته شده در  شنبه ششم اسفند 1390ساعت 0:44  توسط جواد  | 

چشم و دیوانگی و تنهایی...

چشمان سیاه تودیوانه کندمارا/من تنهای تنهایم بنشین گذری باما

«شعرازجوادنظری»

+ نوشته شده در  جمعه پنجم اسفند 1390ساعت 0:46  توسط جواد  | 

درجغرافیای یار...

منم آن رایحه ی ناب بهار/تویی آن طعم دل انگیزانار

سرخی لبت همچون پوست آن/قدوبالای توبه سرو وچنار

«شعرازجوادنظری»

+ نوشته شده در  جمعه پنجم اسفند 1390ساعت 0:42  توسط جواد  | 

جادو

همه درجادوی دنیا ومن

درجادوی تو...

+ نوشته شده در  سه شنبه دوم اسفند 1390ساعت 18:31  توسط جواد  | 

وفا و وفاداری مرد...

آدماازآدمازودسیرمیشن/آدماازعشق هم دلگیرمیشن

آدماروعشقشون پامیذارن/آدماآدموتنهامیذارن

آه...


آدماآخ آدمای روزگار/چی میمونه ازشماهایادگار؟

+ نوشته شده در  سه شنبه دوم اسفند 1390ساعت 18:12  توسط جواد  | 

همینطوری!


+ نوشته شده در  شنبه بیست و نهم بهمن 1390ساعت 14:34  توسط جواد  | 

تنهامنم یا خدا؟

خدایامعذرت،گمان کردم که تنهایم/ندانستم دراین دنیا تویی تنهاکس وکارم

هرکس دراین دنیافکرکندکه تنهاست وازتنهایی گله کند به خداقسم

کفرورزیده.

خداونددرقرآن میفرماید:«آیاخداوندبرای بنده اش کافی نیست؟»

باوجودخداوندی که ازرگ گردن به مانزدیکتراست چرابایدفکرتنهایی

درمغزمان جاری شود؟

ماانسانها تنها نیستیم بلکه این خداست که تنهاست.

کداممان فقط وفقط برای خودخدادورکعت نمازخوانده ایم؟

مگرهرنمازوهرعبادتی که انجام میدهیم به خاطرگرفتارنشدن

به جهنم وبه خاطرخودمان نیست؟

کداممان خدارابرای خودش میخواهیم؟

همه خدارابرای خودشان میخواهند.

پس هرکس وهرچیزی تنهاباشد بدان که تو تنهانیستی.

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و هفتم بهمن 1390ساعت 14:54  توسط جواد  | 

فقط بگیدخدایــــــــــــــــــــــــــــا شکرت

 باید دانست

 " جاده های زندگی را خدا هموار می کند

 کار ما فقط برداشتن سنگ ریزه هاست ... "

پس اینقدر آه و ناله چرا ؟!

+ نوشته شده در  یکشنبه یازدهم دی 1390ساعت 14:37  توسط جواد  | 

کی به فکرمنه؟

دراین دنیای رنگارنگ کسی هرگز نمیپرسد که دردت چیست؟

نمیپرسد     غروب    لحظه های    شادیت     از    چیست؟

تاکه هستی فکرت این باشدکه به یاد خودت باشی

ورنه  باید  تا  به آخر ،  در   اندوه   غمت   باشی

                                                                         جوادنظری

+ نوشته شده در  چهارشنبه هفتم دی 1390ساعت 0:0  توسط جواد  | 

بازی عشق،عشق بازی

دلم میخواهدازبعدمعنویات خارج شوم وخودم را

به عشقی زمینی بسپارم.

دست دردستش دهم.بوسه بارانش کنم.

باهم برویم به بعدچهارم دوست داشتن،

انگشت کنیم میان چرخ دنده های ساعت مچی زندگی.

باعشق بازی کنیم وبگذاریم عشق بامابازی کند.

کاری کنیم که همه چیزحتی زمان هم به حرمت

عشق پاکمان ازحرکت بایستد.

به جزخودمان کسی رادردنیای عشق حس نکنیم.

باهم ترکیب شویم و مولکول عشق رابسازیم.

عشقمان ماننداتم تجزیه ناپذیراست وتاابد پایدار میماند.

امان ازعشق...

+ نوشته شده در  شنبه سوم دی 1390ساعت 21:25  توسط جواد  | 

بازبان نرم میشودمارراازلانه اش بیرون کشید

بدون شک این ضرب المثل راهرکدام ازماحداقل یک بارشنیده ایم.

ضرب المثل هاپیشینه ی تاریخی دورودرازی دارندوحاصل تجربیات

نیاکان ماهستند.هرضرب المثلی که ازگذشته گفته شده درتمامی ادوار

صدق میکند.میگویندگذشته چراغ راه آینده است؛به راستی که این جمله

چقدرزیباوحقیقی است.آیاشماازگذشته به عنوان چراغ راه زندگیتان

استفاده میکنید؟حال بیاییددرباره ی این ضرب المثل بحث کنیم:

دردنیاانسان هاباانسان هارابطه ی مستقیم وتأثیرگذاری دارندوزبان پلی

است برای ارتباط انسان هابایکدیگر.

به نظرشمایک آدم تندخووبدزبان میتوانددرایجادرابطه باهمنوعانش

موفق باشد؟

هرانسانی راباتوجه به نوع حرف زدنش،نوع کلماتی که به کارمیبرد،

لحن صدایش و....میتوان تاحدودی شناخت هرچندآدم هایی هستندکه

بسیارزیباصحبت میکنندامادرباطن آنهااثری ازانسانیت نیست.

پسته ی بی مغزچون لب واکندرسواشود.

تامردسخن نگفته باشد/علم وهنرش نهفته باشد.

بله دوستان عزیز،زبان شماهم میتواندکارهای خیروبزرگ انجام دهدوهم

میتواندموجب شرشود.تامیتوانید به نرمی سخن بگوییدودربرابرانسان های

نادان سکوت کنید.امام علی (ع)میفرمایند:«نادان راجواب ندادن رساترین

جواب است».دربرابرانسان های تندخووخشن به نرمی برخوردکنید

به زودی که چنین انسان هایی درمقابل شماخاضع وشرم سارمیشوند.

هرگزاززبانتان برای ریااستفاده نکنید.هرگزبازبانتان کسی رارنجیده

خاطرنکنیدزیراکه به فرموده ی حضرت علی(ع):«زخم

شمشیربهبودمیابدولی زخم زبان هرگز».

زبانتان رااصلاح کنید،اززشتی هابشویید.زبانتان راعادت دهیدبه کلمات

وجملات انسانی،زیباودلنشین.لحن کلامتان رازیباکنید.همواره لبخندبه لب

داشته باشید.آرام سخن بگویید.امیدوارانه سخن بگویید.باشدکه همه

حتی مار(انسان های تندخووبدزبان که مانندمارباسخنانشان نیش

میزنند)درمقابل شماآرام ومطیع میشوند.


+ نوشته شده در  چهارشنبه سی ام آذر 1390ساعت 22:30  توسط جواد  | 

جملات قصارپندآموز

یاچنان باش که هستی یاچنان باش که مینمایی.بایزیدبسطامی

اگر همواره مانند گذشته بينديشيد، هميشه همان چيزهايي را

به‌دست مي‌آوريد كه تا بحال كسب كرده‌ايد.فاینمن

کسی که می‌خواهد رازی را حفظ کند بايد اين واقعيت را که رازی دارد،

کتمان کند.گوته

فرق انسان و سگ در آنست كه اگر به سگی غذا بدهی هرگز تو را گاز

نخواهد گرفت.تولستوی

در بين تمامي مردم تنها عقل است كه به عدالت تقسيم شده زيرا

همه فكرمي‌كنند به اندازه كافي عاقلند.رنه دكارت

اگر می‌خواهيد در زندگی دوستان وفادارو ياران غمخوار داشته‌باشيد،

کم و خيلی دير با مردم دوست شويد.هرشل

بالاتر از همه چيز اين‌است‌که با خودمان صادق باشيم.ويليام شکسپير

بزرگترين درس زندگی اينست‌که گاهی احمق‌ها هم درست می‌گويند.وينستون چرچيل

هرگز مردی ولو بسيار نادان را نديدم که از وی چيزی نتوانسته‌ام بياموزم.گالیله

نه از خودت تعريف کن و نه بدگويی. اگر از خودت تعريف کنی

قبول نمی‌کنند و اگر بدگويی کنی بيش از آنچه اظهار داشتی تو را بد

خواهندپنداشت.کنفوسيوس

کسی که زياد حزف می‌زند، يا زياد می‌داند يا زياد دروغ می‌گويد.?

ديوانگی بشر آنچنان ضروری است که ديوانه نبودن خود شکل ديگری از

ديوانگی است.پاسکال

اگر آدم خوبی با تو بدی کرد،چنان وانمود کن که نفهميده‌ای.

او توجه خواهد کرد و مدت زيادی مديون تو خواهد بود.يوهان ولفگانگ گوته

پيروزی آن نيست که هرگز زمين نخوری، آنست که بعداز

هر زمين خوردنی برخيزی.گاندی

«موفقيت» بدست‌آوردن چيزی است که دوست داری و

«خوشبختی» دوست داشتن چيزی است که بدست‌آورده‌ای.?

عشق عينک سبزی است که با آن انسان کاه را يونجه می‌بيند.مارک تواين

مدتها پيش آموختم که نبايد با خوک کشتی گرفت، خيلی کثيف می‌‌شوی و

مهم‌تر آنکه خوک از اين کار لذت می‌برد.?(منظورازخوک،انسان های کثیف است)

برای تربيت اراده بهترين زمان ايام جوانی است.فيثاغورث

 اين شيوه سگ است که به تلافی سنگی که به او زده‌اند، سگ ديگری را

گاز می‌گيرد.زهار

شکوه دنيوی همچون دايره‌ای است بر سطح آب که لحظه به لحظه

به بزرگی آن افزوده می‌شود و سپس در نهايت بزرگی،هيچ می‌‌شود.ويليام شکسپير

مردها را شجاعت به جلو می‌راند و زنها را حسادت.؟

زن زشت در دنيا وجود ندارد فقط برخی از زنان هستند که نمی‌توانند

خود را زيبا جلوه دهند.برنارد شاو

هيچ وقت با يه آدم احمق دهن به دهن نشو. چون كساني كه از بيرون نظاره‌ گر

اين دعوا هستند، احمق‌تر از اوني هستند كه بتونن تشخيص بدن حق با توئه يا اون.؟

شعار گاليله:کار کنيد تا همه غصه‌ها و پريشانيهای خود را فراموش کنيد.

هيچ چيز بهتر از کار کردن بجای غصه خوردن، آدمی را به خوشبختی نزديک

نمي‌سازد.موريس مترلينگ

وقتی همه با من هم‌عقيده می‌‌شوند تازه احساس می‌کنم که اشتباه کرده‌ام.اسکار وايلد

وقتي كبوتري شروع به معاشرت با كلاغها ميكند پرهايش سفيد ميماند،

ولي قلبش سياه ميشود.مارك تواين

راز موقع دوستی را زمان دشمنی ابراز کردن؛ دور از جوانمردی،

انسانيت و مردانگی است.امام جعفر صادق(ع)

از عاجزترين مردم کسي است که نتواند دوست پيدا کند و از او عاجزتر

آنکه دوستش را از خود دور کند.امام علی(ع)

من هرگز به آينده فكر نمي‌كنم، چرا كه خودش به زودي خواهد آمد.آلبرت انیشتین

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و هفتم آذر 1390ساعت 14:29  توسط جواد  | 

چشم هارابایدشست،جوردیگربایددید

دوستان خوبم شماجزوکدام دسته ازآدم ها هستید؟

آدم هایی که فقط ظواهررامیبینندیاآنهایی که ماورای

هرچیزی رادرک میکنند؟به نظرشماکدام دسته موفق ترند؟

فرض کنیددرمرکز یک دیوارسفید،یک نقطه ی سیاه کشیده باشند.

حال ازشمامیخواهندبه این دیوارنگاه کنیدوبگوییدچه میبینید؟

مطمئنادرجواب خواهیدگفت:یک نقطه میبینم.

پس سفیدی های اطراف آن نقطه چه میشود؟

خوددیوارچه میشود؟ترک های روی دیوار؟وشایدبسیاری

مشخصات دیگرکه من نمیدانم.خوب توجه کنید!بیاییداین مثال رادربعدبشری

بررسی کنیم.

نقطه ی سیاه رابدی های یک فرددرنظربگیریدودیوارسفیدراخوبی های آن.

مشکل ماهمین است.

فقط بدی های انسان هارامیبینیم.درواقع هیچ توجهی به خوبی های

بزرگش نداریم ودرشخصیت آدم هابه دنبال یک نقطه ی سیاه کوچک(نقص)می گردیم.

این مثال نه فقط درموردانسانها بلکه درتمام مواردی که یک طرف قضیه انسان است

صادق است.

دوزندانی ازپنجره ی زندان به بیرون نگاه میکردند.

یکی به لجن های پوسیده ی کف حیاط زندان نگاه میکرد ودیگری به آسمان نیلگون... .

دوستان!من رازموفقیت رایافتم:برای موفق بودن

فقط وفقط بایدچیزهایی راببینیم که دیگران نمیبینند.

بیاییدماورای دنیاراببینیم.چیزهایی که درپشت دنیاست،

هزاران هزاربارازدنیاوآنچه درآن است دل نشین تراست.

بیاییدخداراببینیم،درهرپدیده ی زیبایی که به شماآرامش میدهد.

خدارانمیشوددرصورت معشوقتان ببینید؟

خدارانمیشوددرغذایی که دوست داریدببینید؟نمیشوداورادرخودتان ببینید؟...

بازهم توجه کنید!بی خبرازآنکه خداوندهمه جاهست،

همه آرزوی دیدنش رادارند...


+ نوشته شده در  شنبه پنجم آذر 1390ساعت 12:49  توسط جواد  | 

صبرکنیدوامیدوارفردایی روشن بمانید

تابه حال قانونی برای زندگی ایده آل گفته نشده وهرآنچه که

برای داشتن یک زندگی خوب به ماتوصیه میشودحاصل

تجربیات گذشتگان ومجموعه نظریه های روشنفکران است.

برای زندگی کردن چندفاکتوراصلی لازم است ولی کافی نیست

که بعضی ازاین ارکان عبارت انداز:صبر،تلاش هدفمند،امیدواری و

(چون درجامعه ای اسلامی زندگی میکنیم وخدارا میپرستیم)توکل

برخدایی که بالاترازاندیشه هاست.وقتی این ارکان رادر

بستراسلام وقرآن انجام دهیم دیگرعوامل خودبه خود،متناسب با

زندگی ما خواهندشد.دراین صورت میتوان انتظارفردایی روشن

راکشیدوحتی درآرزوی وصالش عاشقانه جان داد.

من آمده ام.آمده ام تااشک شوق رابرگونه هایت جاری کنم.

تابه توثابت کنم که بیهوده تلاش نکرده ای وانتظارم رانکشیده ای.من

فرداهستم...مرامیشناسی؟

+ نوشته شده در  سه شنبه هفدهم آبان 1390ساعت 13:10  توسط جواد  | 

فردا

فردایعنی مقصد،یعنی ثمره ی تلاش های امروز.وفردایعنی قیام قیامت،یعنی حاضرشدن

درپیشگاه خدابرای دریافت نتیجه ی کارهایمان.نگوییدکه قیامت چیست وربطی به

موضوع نداردوازموضوعمان منحرف شده ایم.مگرنه اینست که انسان بایدهمواره

به یادمرگ وروزرستاخیزباشدتااعمالش خلاف گفته ی خدانباشد؟نام قیامت را

به میان کشیدم که بگویم ماتمام توجه مان رامعطوف به این دنیاساخته ایم وبه فکر

آرامش این دنیایمان هستیم وهمه ی کارهایمان درراستای دنیاپرستی است.

آ
یامادرآخرت آرامش نمیخواهیم؟من نمیگویم این دنیارارهاکنیم وبه وتمام توجه مان
 
به آخرت باشد،نه،من میگویم بیاییدهم این دنیا راداشته باشیم وهم آخرتمان را.

یعنی بیاییداعمال دنیایی مان رادرراستای داشتن آخرتی خوش انجام دهیم.

فردای اصلی
آخرت است.

+ نوشته شده در  سه شنبه هفدهم آبان 1390ساعت 9:54  توسط جواد  | 

امید

امیدیعنی داشتن اطمینان کامل ازروی دادن یک اتفاق.

میگویندانسان هاباعشق زنده انداما من میگویم انسان،باامیدزنده است.

عشق رایک انسان کاملابالغ(ازحیث عقلی)درک میکندولی برای

امیدواربودن نیازی به بالغ بودن نیست
.

ا
نسان میتوانددرهرزمان ودرهرمکان خودش راامیدوارکندوبرای امیدوار

شدنش لزومانیازی به افرادیاچیزدیگری نیست اماعاشق شدن مستلزم

وجودفردیاچیزدیگری درزندگی انسان میباشد.

مانمیتوانیم عاشق چیزی باشیم ک وجودنداردولی میتوانیم به هرکس و

هرچیزدیگری که وجودنداردامیدوارباشیم.بنابراین امیدیک ویژگی مهم

درزندگی انسان است.دراین زندگی دوروزه ی دنیایی چرانبایدامیدواربود؟بیاییدبه

هرچیزوهرکسی که امیدبه آن،زندگی مان راآرام میکندامیدبورزیم

حتی اگرآن هایک خیال پوچ باشند.امید،زندگی راازپوچی وبی هدفی

وبی برنامگی بیرون می آورد.

امیدرابایدگاززدحتی اگرکرم خورده باشد...

+ نوشته شده در  چهارشنبه یازدهم آبان 1390ساعت 17:19  توسط جواد  |